Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4407
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng thay thế nước biển bằng nước muối trong ương tôm sú (Penaeus monodon)
Tác giả: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Hồ, Minh Chí
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nhằm đánh giá khả năng thay thế nước biển bằng nước muối trong ương hậu ấu trùng tôm sú (penaeus monodon), thí nghiệm hai nhân tố được bố trí gồm 10 nghiệm thức ở độ mặn 10‰ và 15‰, và phần trăm thay thế nước ót pha loãng bằng nước biển là 0%, 25%, 50%, 75% và 100%, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tôm bố trí ở giai đoạn postlarva 12 (PL12) với chiều dài và khối lượng ban đầu lần lượt là 0,97 cm/cá thể và 0,01 g/cá thể. Kết quả cho thấy tôm chịu ảnh hưởng bởi phần trăm nước muối trong môi trường nuôi, tôm đạt tỉ lệ sống cao nhất vào ngày nuôi thứ 21 là 89-91 % khi được nuôi trong 100% nước biển và tôm có khả năng sống khi nước muối chiếm 50%, nhưng tôm không thể sống sót sau 2 ngày nuôi ở nghiệm thức với 75% và 100% thay thế nước biển bằng nước muối. Ở độ mặn 10‰ thì phần trăm thay thể nước biển bằng nước muối đến 50% không ảnh hưởng tăng trưởng về chiều dài và khối lượng của tôm, ngược lại ở độ mặn 15‰ thì chiều dài và khối lượng tôm ở ghiệm thức thay thế 50% nước biển nhỏ hơn có ý nghĩa thống kê so với nuôi bằng 100% nước biển. Kết quả này cho thấy thay thế 25% nước biển bằng nước ót không ảnh hưởng đến tăng trưởng của tôm và tỉ lệ sống của tôm.
Mô tả: 12 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4407
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
636.24 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.