Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4412
Title: Ảnh hưởng của mật độ lên chất lượng nước, tăng trưởng và tỉ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Phạm, Minh Quân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên chất lượng nước, tăng trưởng và tỉ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn nước trong 120 ngày. Lươn được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein là 40% (Mirco 80 của Tomboy). Kết quả thí nghiệm, pH của các nghiệm thức dao dộng từ 6,2 đến ,.6 và giảm dần trong suốt quá trình nuôi và mật độ TAN, NO2 tăng dần trong suốt quá trình nuôi. NO2 tăng vào cuối vụ nuôi và đạt mức cao nhất ở nghiệm thức 50 con/L (1 mg/L). FCR có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. Cao nhất ở nghiệm thức 40 con/100L (2,24 ± 0,94) và nghiệm thức 50 con/100L có mức tốt nhất (2,13 ± 0,38). Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỉ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức 30 con/L (85,5 ± 0,06%), và kết quả cao nhất ở nghiệm thức 40 con/100L (99,1 ± 0,01%). Sự khác biệt của nghiệm thức 50 con/100L so với nghiệm thức 30 con/100L là có ý nghĩa thống kê và so với nghiệm thức 40 con/L là không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nghiệm thức 40 con/100L có tăng trưởng tốt nhất (33,00 ±0,43 g/ con) và nghiệm thức 30 con/100L có tăng trưởng thấp nhất (31,40 ± 0,55 g/con). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa nghiệm thức 30 con/100L, nghiệm thức 40 con/100L và nghiệm thức 50 con/100L khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05)
Description: 9 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4412
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
368.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.