Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44138
Title: Ngoại giao nhân dân giữa Trung Quốc – Việt Nam
Authors: Giáp, Thị Vịnh
Keywords: Ngoại giao nhân dân
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.44-52
Abstract: Trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngoại giao nhân dân đóng một vai trò quan trọng có bổ sung cho ngoại giao chính thức. Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra nhanh, nhân dân hai nước luôn mong muốn quan hệ Việt – Trung có sự ổn định để cùng nhau phát triển đất nước. Vai trò của ngoại giao nhân dân trong chiến tranh ngoại giao của hai nước ngày càng trở nên quan trọng. Bài viết làm rõ nội hàm của ngoại giao nhân dân, phân tích quá trình phát triển và ý nghĩa của ngoại giao nhân dân giữa hai nước, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển hình thức ngoại giao này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44138
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.