Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44161
Title: Nghiên cứu tình trạng phân bổ của các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Tình trạng
Phân bổ
Cu li
Khỉ
Bảo tồn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 339 .- Tr.144-153
Abstract: Nghiên cứu này nhằm làm rõ và bổ sung các thông tin về khu vực phân bố, điều kiện sống và tình trạng của các loài Cu li và các loài Khỉ làm cơ sở để đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài này cho tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phương pháp phỏng vấn, điều tra bằng bẫy ảnh, điều tra thực địa và điều tra vật nuôi làm cảnh trong dân đã được sử dụng để thu thập các số liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44161
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.