Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44170
Title: Nâng cao tần suất phát sinh phôi vô tính cây sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) thông qua khử trùng mẫu cấy lá bằng nano bạc và bổ sung nano bạc trong môi trường nuôi cấy
Authors: Đỗ, Mạnh Cường
Hoàng, Thanh Tùng
Hoàng, Đắc Khải
Vũ, Quốc Luận
Vũ, Thị Hiền
Trương, Thị Bích Phượng
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Mô sẹo
Nano bạc
Phát sinh phôi
Phôi vô tính
Sâm Ngọc Linh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.517-527
Abstract: Công nghệ phôi vô tính là công nghệ rất có triển vọng cho việc nhân nhanh những cây dược liệu có giá trị. Trong nghiên cứu này, các mẫu lá sâm Ngọc Linh ex vitro được khử trùng bằng nano bạc ở nồng độ và thời gian khác nhau để khử các tác nhân gây nhiễm và cảm ứng tạo mô sẹo làm vật liệu cho nuôi cấy phát sinh phôi vô tính. Nghiên cứu này cho thấy, hiệu quả sử dụng nano bạc thông qua tiền xử lý và bổ sung vào môi trường nuôi cấy đã đạt hiệu quả cao trong khử trùng, cảm ứng hình thành mô sẹo, nâng cao tần suất phát sinh phôi và tạo cây con hoàn chỉnh của cây sâm Ngọc Linh trong điều kiện nuôi cấy in vi tro và chuẩn hóa cây con ở giai đoạn vườn ươm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44170
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.