Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44194
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự minh bạch trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết Việt Nam
Authors: Lưu, Thị Thái Tâm
Ngô, Mỹ Trân
Keywords: Minh bạch trách nhiệm xã hội
Sự kiêm chức của CEO
Hội đồng quản trị
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM;Số 15 .- Tr.85-101
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự minh bạch trách nhiệm xã hội (CSR) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ 323 công ty niêm yết phi tài chính đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2013-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố gồm quy mô công ty, số năm hoạt động, tỷ lệ sở hữu nước ngoài có ảnh hưởng rất tích cực đến mức độ minh bạch CSR của các công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44194
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.