Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44199
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp của người tiêu dùng -Trường hợp tại tỉnh Đồng Tháp
Authors: Đặng, Văn Út
Lưu, Tiến Thuận
Keywords: Quyết định mua
Thoái hóa khớp
Thực phẩm chức năng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM;Số 15 .- Tr.102-113
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái khớp của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Tháp qua việc khảo sát 195 người tiêu dùng. Các phương pháp kiểm định được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 6 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp. Các nhân tố đó là: Truyền thông-quảng cáo; chuẩn chú quan; chất lượng cam nhận; thái độ chấp nhận thực phẩm chức năng hồ trợ điều trị thoái hóa khớp; ý thức về sức khoẻ; và sự an toàn khi dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44199
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.