Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44200
Title: Công tác xây dựng đảng của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Chương
Keywords: Trung Quốc
Đảng Cộng sản
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.03-09
Abstract: Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (10/2017) tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng nhằm đảm bảo việc xây dựng “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”. Nội dung chủ yếu là kiên định thực hiện tư tưởng chiến lược “Quản lí Đảng nghiêm khắc toàn diện”, không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định tập trung xây dựng chính trị, đội ngũ cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng; giữ mối liên hệ với nhân dân; đấu tranh chống tham nhũng; hoàn thiện hệ thống giám sát .v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44200
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.