Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44240
Title: Chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Đặng, Đình Tiến
Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Ấn Độ
Chính sách đối ngoại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận - Chính trị;Số 11 .- Tr.133-138
Abstract: Những năm đầu thế kỷ XXI, Ấn Độ đã điều chỉnh chính sách đối ngoại với các nước lớn và một số khu vực trên thế giới; “Liên kết với phương Tây và hướng về phía Đông”, thực hiện chính sách ngoại giao toàn diện, lấy ngoại giao kinh tế là trọng tâm... nhằm nâng cao vị thế quốc tế, tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới, tạo môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bài viết tập trung làm rõ mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, định hướng chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44240
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.