Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44284
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Authors: Nguyễn, Quang Hà
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Đất nông nghiệp
Hiệu quả kinh tế
Hiệu quả kinh tế sử dụng đất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.71-80
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình đường giới hạn ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất trên góc độ hộ gia đình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44284
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.