Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44285
Title: Mức sẵn lòng chi trả bảo hiểm nông nghiệp cho cây cam của các nông hộ ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Authors: Lê, Phương Thảo
Nguyễn, Anh Tuấn
Tô, Thế Nguyên
Keywords: Bảo hiểm nông nghiệp
Cây cam
Mức sẵn lòng chi trả
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.81-89
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát ngẫu nhiên 90 nông hộ trồng cam trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đồng thời sử dụng phân tích hồi quy để tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả (WTP) bảo hiểm cho cây cam. Kết quả cho thấy, các yếu tổ ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chỉ trả bảo hiểm cho cây cam là số năm kinh nghiệm, trình độ học vấn, tổng sản lượng cam của hộ và số lần tham gia tập huấn kỹ thuật, từ đó, cho thấy vai trò quan trọng của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp, cần chú ý tới đào tạo kiến thức, kinh nghiệm để cải thiện ý thức về việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp nói chung và bảo hiểm cho cây cam nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44285
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.