Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44286
Title: Phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung: Thực trạng và định hướng phát triển
Authors: Bùi, Quang Bình
Keywords: Du lịch
Phát triển du lịch
Vùng duyên hải miền Trung
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .- Tr.90-97
Abstract: Bài viết áp dụng các phương pháp khác nhau trên cơ sở số liệu thống kê các tỉnh thành trong vùng phân tích thực trạng và xác định các định hướng giải pháp phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung, kết quả cho thấy, du lịch của các tỉnh vùng duyên hải miền Trung đã có sự phát triển nhanh so với cả nước xét về quy mô và năng lực, nhưng dưới tiềm năng, còn chênh lệch lớn và chưa tạo ra sự cộng hưởng chung. Sự phát triển du lịch của vùng chịu ảnh hưởng của tốc độ phát triển kinh tế cơ sở hạ tầng, lao động và môi trường kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44286
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.