Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44327
Title: Hiểu về các khái niệm và cách tiếp cận chính đối với Di sản văn hóa phi vật thể trong công ước 2003 của Unesco
Authors: Prosehan, Frank
Keywords: Cách tiếp cận
Di sản văn hóa phi vật thể
Công ước 2003 của Unesco
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 06 .- Tr.3-17
Abstract: Kể từ khi phê chuẩn Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hoá phi vật thể vào tháng 9 năm 2005, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể (DSVHPVT), đặc biệt là trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của nhiệm vụ cấp bách này. Để thực hiện những nghĩa vụ được nêu trong Điều 11 của Công ước, Việt Nam đã tiến hành một số biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo những DSVHPVT hiện có trên lãnh thổ của mình được bảo vệ. Chẳng hạn, tháng 6 năm 2009, những sửa đổi quan trọng đối với Luật Di sản văn hoá 2001 đã được Quốc hội Việt Nam thông qua, qua đó giúp cho luật của Việt Nam thích hợp hơn với Công ước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44327
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.