Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44335
Title: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số thông qua cách tiếp cận dựa trên quyền con người: từ diễn ngôn quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Keywords: Bảo tồn
Di sản văn hóa
Dân tộc thiểu số
Quyền con người
Diễn ngôn quốc tế
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 06 .- Tr.26-35
Abstract: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong xã hội đương đại là một vấn đề mang tính toàn cầu. Điều này thể hiện ở sự ra đời của các tổ chức quốc tế có vai trò kết nối các quốc gia và ở việc xác lập các nguyên tắc và khuôn khổ chung dành cho các bên liên quan, từ các chính phủ và các tổ chức chuyên môn cho tới các cộng đồng và các cá nhân. Việc đảm bảo các nguyên tắc và giá trị phổ quát trong bảo tồn di sản được coi là rất quan trọng - không chỉ đối với chính các di sản cụ thể mà còn đối với việc duy trì mối quan hệ hài hòa và sự phát triển chung của lĩnh vực di sản trên phạm vi quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44335
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.