Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44367
Title: Tác động từ dịch vụ ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Kim Đức
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Hiệu quả hoạt động
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 23 .- Tr.24-30
Abstract: Dịch vụ ngân hàng điện tử đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, phát triển dịch vụ điện tử trở thành mục tiêu chiến lược, lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu của các ngân hàng thương mại hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44367
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.