Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44465
Title: Nghiên cứu đa hình gen UGT1A1*28 liên quan đến đáp ứng thuốc Irinotecan ở người kinh Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Vũ, Bình Giang
Vũ, Phương Nhung
Hoàng, Thị Thu Yến
Nguyễn, Đăng Tôn
Bạch, Thị Như Quỳnh
Keywords: Irinotecan
UDP-glycosyltransferase
Gen UGT1A1
UGT1A1*28
UGT1A1*1
UGT1A1*1/*28
UGT1A1*28/*28
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 03 .- Tr.425-435
Abstract: Irinotecan là một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị ung thư. Carboxylesterase chuyến hóa irinotccan thành SN-38, một chất với độc tính tế bào cao gấp 100 lần so với hợp chất gốc. SN-38 bị bất hoạt bởi glucuronidation trong gan thành glucuronidation SN-38 dạng không hoạt động. UGT1A1 là enzyme chính chịu trách nhiệm cho việc bài tiết glucuronidation SN-38. Giảm bạch cầu trung tính và tiêu chảy là độc tính giới hạn của liều thuốc. Biến thể gen UGT1A1*28 được cho rằng làm tăng nguy cơ giảm bạch cầu trung tính và có liên quan mật thiết đến nguy cơ bị tiêu chảy nghiêm trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44465
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.