Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44501
Title: Cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2016 đến nay
Authors: Nguyễn, Thanh Hòa
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Cải cách hành chính
Doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 28 .- Tr.7-10
Abstract: Kể từ khi Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 được ban hành, cùng với các nghị quyết khác về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 139/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg), nhiều cải cách hành chính đã được tích cực triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc gia nhập, hoạt động trên thị trường của doanh nghiệp. Cùng với đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đã tạo tiền đề cho số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 liên tục tăng trưởng và đạt mức kỷ lục, vượt trội so với giai đoạn 2011-2015.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44501
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.