Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44559
Title: Tác động của tương đồng vợ chồng về quan điểm sống đến hạnh phúc hôn nhân: Vai trò trung gian của sự thân mật vợ chồng
Authors: Đặng, Thị Thu Trang
Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Biển trung gian
Hạnh phúc hôn nhân
Tương đồng trong quan điểm sống
Thân mật vợ chồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.44-56
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm kiếm cơ chế tác động của sự tương đồng vợ chồng trong quan điểm sống đối với hạnh phúc hôn nhân. Mẫu nghiên cứu thuận tiện được thu thập trực tuyến với sự tham gia của 271 người, trong đó, 83,8% là nữ. Tuổi trung bình của mẫu là hơn 38 tuổi (SD -10,7 năm). Bảng hỏi sử dụng 3 thang đo: Hạnh phúc hôn nhân, Sự tương đồng trong quan điểm sống và Sự thân mật vợ chồng, đảm bảo độ tin cậy. Mô hình biến trung gian được phân tích qua phần mềm Process macro 3.4. Kết quả kiểm chứng các mô hình và hệ số tác động cho thấy, cơ chế tác động của tương đồng vợ chồng trong quan điểm sống đến hạnh phúc hôn nhân được trung gian một phần bởi sự thân mật vợ chồng. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của các kết quả nghiên cứu cũng như những hạn chế của nghiên cứu được bàn luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44559
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.