Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44634
Nhan đề: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN RƠM Ủ CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM- PHÂN GIẢI LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỒNG TƠI TRÊN ĐẤT PHÈN
Tác giả: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thế Nghiệp
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của mồng tơi trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 09 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng của mồng tơi trồng trên đất phèn. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: không sử dụng phân bón; NT2: sử dụng phân vô cơ; NT3: sử dụng 2 kg/m2 phân rơm ủ; NT4: sử dụng 3 kg/m2 phân rơm ủ; NT5: sử dụng 4 kg/m2 phân rơm ủ. Các nghiệm thức sử dụng phân rơm ủ đều được bổ sung dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân rơm ủ có bổ sung dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân đã có ảnh hưởng tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của mồng tơi trồng trên đất phèn. Với mức bón 4 kg/m2 phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đã có các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của mồng tơi trồng trên đất phèn tương đương với bón 100% phân vô cơ từ đợt 2 . Bón phân rơm rủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân ở mức khác nhau chưa có ảnh hưởng đến tỷ lệ chất khô và độ brix của mồng tơi trồng trên đất phèn nhưng có hàm lượng nitrat thấp hơn khoảng 9 lần so với NT bón 100% phân vô cơ và có hàm lượng nitrat nằm trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của Việt Nam.
Mô tả: 52tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44634
ISSN: B1701114
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.