Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44634
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN RƠM Ủ CÓ BỔ SUNG VI SINH VẬT CỐ ĐỊNH ĐẠM- PHÂN GIẢI LÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỒNG TƠI TRÊN ĐẤT PHÈN
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thế Nghiệp
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của mồng tơi trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 09 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng của mồng tơi trồng trên đất phèn. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: không sử dụng phân bón; NT2: sử dụng phân vô cơ; NT3: sử dụng 2 kg/m2 phân rơm ủ; NT4: sử dụng 3 kg/m2 phân rơm ủ; NT5: sử dụng 4 kg/m2 phân rơm ủ. Các nghiệm thức sử dụng phân rơm ủ đều được bổ sung dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân. Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân rơm ủ có bổ sung dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân đã có ảnh hưởng tốt đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của mồng tơi trồng trên đất phèn. Với mức bón 4 kg/m2 phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đã có các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của mồng tơi trồng trên đất phèn tương đương với bón 100% phân vô cơ từ đợt 2 . Bón phân rơm rủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân ở mức khác nhau chưa có ảnh hưởng đến tỷ lệ chất khô và độ brix của mồng tơi trồng trên đất phèn nhưng có hàm lượng nitrat thấp hơn khoảng 9 lần so với NT bón 100% phân vô cơ và có hàm lượng nitrat nằm trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của Việt Nam.
Description: 52tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44634
ISSN: B1701114
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.