Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44727
Title: Quảng Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Phú
Keywords: Quảng Nam
Chủ động
Ứng phó
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 01 .- Tr.22-23
Abstract: Biến đổi khí hậu ngày một thách thức nghiêm trọng đối với người dân, ảnh hưởng sâu sắc về làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội. Tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TƯ của Hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44727
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
599.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.