Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4477
Title: Chương trình cử nhân quản trị trường học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp cận thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Quản trị trường học
Quản lí giáo dục
Quản trị giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 430 .- Tr.34-41
Abstract: Chương trình Cử nhân Quản trị trường học có vai trò quan trọng, trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, cốt lõi về quản trị tổ chức và cơ sở giáo dục gồm quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động dạy học và giáo dục, quản trị thiết kế và thực thi chương trình giáo dục, quản trị các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục. Bài viết giới thiệu một số một số chương trình đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Quản lí giáo dục, Quản trị giáo dục của các trường đại học uy tín của nước ngoài, trên cơ sở đó tác giả đề xuất khung chương trình Cử nhân Quản trị trường học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4477
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_489.8 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.