Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44787
Title: Đánh giá hoạt động kháng nấm của Ethanol, tinh dầu quế và tác động hiệp lực của chúng Aspergilus niger
Authors: Liêu, Mỹ Đông
Nguyễn, Lan Anh
Nguyễn, Thanh Thảo
Cù, Thị Ngọc Quyền
Lê, Thị Thu Thảo
Vũ, Hồng Quân
Lê, Thị Hồng Ánh
Keywords: Aspergillus niger
Ethanol
Tinh dầu quế
Tween 20
Kháng nấm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 343 .- Tr.107-113
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá vai trò của ethanol đến hiệu quả kháng Aspergillus niger của tinh dầu quế bằng phương pháp khuếch tán qua thạch, giá trị nồng độ diệt nấm tối thiểu (MFC - Minimum Fungicidal Concentration) và khả năng ức chế hệ sợi nấm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu cho hoạt động kháng A. nlger hiệu quả hơn ethanol khi sử dụng ở dạng riêng lẻ với nồng độ ức chế trên môi trường thạch và giá trị MFC là 2,5 Ịil/ml và 300 ppm, trong khi nồng độ ethanol cần tăng lên 50% (v/v) và 50.000 ppm để đạt hiệu quả tương tự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44787
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.