Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44788
Title: Những tiềm năng cho sự phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lương, Xuân Thành
Keywords: Tiềm năng
Phát triển
Kinh tế tư nhân
Du lịch
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.94-96
Abstract: Kinh tế tư nhân là một loại hình kinh tế phát triển dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất (cả hữu hình và vô hình) được đưa vào để tiến hành sản xuất kinh doanh, bao gồm mặt bằng, nhà xưởng, máy móc, nguyên nhiên vật liệu, sức lao động. Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch là loại hình kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất du lịch hay nói một cách khác kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch là loại hình kinh tế mà thành phần kinh tế tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44788
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.