Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44830
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công tuyến quận trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Công tác kế toán
Bệnh viện
Quận
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 580 .- Tr.28-30
Abstract: Hiện nay hầu hết các bệnh viện công tuyến quận trên địa bàn TP.HCM đều hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính nên nhu cầu thông tin kế toán phục vụ quản lý cũng như để giải trình cho các bên có liên quan theo quy định của pháp lý là nhu cầu thực sự cần thiết. Để thực hiện đề tài, tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu đã xác định có 5 nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công tuyến quận trên địa bàn TP. HCM, đó là nguồn nhân lực kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống pháp lý và các văn bản hướng dẫn; và đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin kế toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44830
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.195.196


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.