Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44899
Title: Tây qua truyện và tự sự của những trầm tích Phật giáo
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Trịnh, Thùy Dương
Keywords: Tây qua truyện
Lĩnh Nam chích quái lục
Trầm tích Phật giáo
Tiếp biến văn hóa
Du hành tri thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.76-95
Abstract: Bài viết thảo luận về những trầm tích Phật giáo ẩn tàng bên trong Tây qua truyện trong Lĩnh Nam chích quái lụuc, ghi lại tích truyện về Mai An Tiêm người đầu tiên có công tìm ra dưa hấu và phổ biến nó trong nước. Thông qua việc so sánh Tây qua truyện với các Phật thoại về Quan Âm Nam Hải cùng các tư liệu lịch sử liên quan, bài viết đặt nghi vấn với những quan niệm trước đây về nguồn gốc bản địa của Tây qua truyện và thảo luận về sự thấm nhập của tư tưởng và các biểu tượng Phật giáo trong tác phẩm. Từ đó, Tây qua truyện sẽ được nhìn nhận như một trình hiện của sự tiếp biến văn hóa trong khu vực cũng như những xung đột và thương thỏa giữa các đối cực, các thành tố văn hóa ở Việt Nam đương thời.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44899
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.