Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44922
Title: Các yếu tố ảnh hướng đến công tác tổ chức kế toán quản trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ĐBSCL
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 30 .- Tr.50-53
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị (KTOT) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 252 doanh nghiệp (DN) ở ĐBSCL và được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTOT trong các DNNVV, bao gồm: (1) Mức độ cạnh tranh; (2) Mức độ chuyên môn của nhân viên kế toán; (3) Quy mô DN; (4) Quan điểm của chủ DN về KTOT: (5) Chỉ phí tổ chức KTOT; (6) Chiến lược DN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44922
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.