Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44922
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hướng đến công tác tổ chức kế toán quản trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ĐBSCL
Tác giả: Nguyễn, Bích Ngọc
Từ khoá: Doanh nghiệp
Kế toán quản trị
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 30 .- Tr.50-53
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị (KTOT) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 252 doanh nghiệp (DN) ở ĐBSCL và được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức KTOT trong các DNNVV, bao gồm: (1) Mức độ cạnh tranh; (2) Mức độ chuyên môn của nhân viên kế toán; (3) Quy mô DN; (4) Quan điểm của chủ DN về KTOT: (5) Chỉ phí tổ chức KTOT; (6) Chiến lược DN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44922
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.