Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44924
Title: Tác động của chất lượng dịch vụ tới lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ chia sẻ
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Hoạt động ngân hàng
Dịch vụ chia sẻ
Chất lượng dịch vụ
Khách hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 30 .- Tr.58-61
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ chia sẻ. Kết quả điều tra 382 người sử dụng dịch vụ chia số cho thấy, Sự tin cậy, Sự đảm bảo và Tính hữu hình tác động tích cực đến Sự thỏa mãn; trong khi đó, Sự sẵn sàng, Sự cảm thông không tác động đến Sự thỏa mãn. Bên cạnh đó, Sự thỏa mãn tác động tích cực đến Lòng trung thành của khách hàng. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đề xuất một số gợi ý nhằm giúp các nhà cung cấp ứng dụng dịch vụ chia sẻ thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó, nâng cao lòng trung thành của khách hàng sử dụng ứng dụng của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44924
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.