Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44971
Title: Giải pháp phát triển đô thị xanh, thông minh ở Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Huyền
Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Đô thị xanh
Đô thị thông minh
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 31 .- Tr.32-35
Abstract: Phát triển đô thị xanh, thông minh là chủ đề không mới và đã được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây như là một chiến lược, một định hướng mục tiêu hay một nguyên tắc phát triển đô thị. Việt Nam đã bắt đầu phát triển đô thị xanh, thông minh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nước ta vẫn còn đang ở giai đoạn khởi động và phải đối mặt nhiều thách thức, cần có những giải pháp khắc phục để phát triển đô thị xanh, thông minh, vừa giải quyết các vấn đề của đô thị, vừa tạo ra cơ hội phát triển cho mỗi đô thị nói riêng và cho đất nước nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44971
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.