Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44979
Nhan đề: Chính sách của Triều Lê - Trịnh đối với người cao tuổi và phụ nữ ở Đàng Ngoài
Tác giả: Trịnh, Thị Hà
Từ khoá: Chính sách xã hội
Đàng Ngoài
Người cao tuổi
Phụ nữ
Triều Lê - Trịnh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.96-107
Tóm tắt: Tuy các chính sách vẫn còn mang tính giai cấp, phân biệt nhưng đã có ý nghĩa xã hội trong việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho tầng lớp thứ yếu trong xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44979
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.