Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44979
Title: Chính sách của Triều Lê - Trịnh đối với người cao tuổi và phụ nữ ở Đàng Ngoài
Authors: Trịnh, Thị Hà
Keywords: Chính sách xã hội
Đàng Ngoài
Người cao tuổi
Phụ nữ
Triều Lê - Trịnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.96-107
Abstract: Tuy các chính sách vẫn còn mang tính giai cấp, phân biệt nhưng đã có ý nghĩa xã hội trong việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho tầng lớp thứ yếu trong xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44979
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.