Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44988
Title: Vốn xã hội và việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học ở Viêt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Đặng, Sao Mai
Keywords: Vốn xã hội
Sinh viên
Việc làm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.37-47
Abstract: Vốn xã hội là một trong những nguồn vốn của mỗi cá nhân, có vai trò quan trọng trong sự tích lũy vốn con người và là cơ hội để mỗi cá nhân có thể tìm kiếm việc làm hay thăng tiến trong công việc. Nhiều nghiên cứu cho thấy sinh viên tốt nghiệp sử dụng vốn xã hội như là một kênh tìm việc quan trọng nhất. Tuy nhiên, vốn xã hội của sinh viên hiện nay còn khá hạn chế với sự tham gia vào các hoạt động xã hội, vào các mạng lưới quan hệ xã hội còn rất ít ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44988
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.