Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45069
Title: Về một giải pháp xác định vị trí điểm chạm của đạn trên cơ sở sử dụng cảm biến âm thanh và thuật toán hiệu thời gian đến
Authors: Kiều, Bích Sơn
Nguyễn, Hải Minh
Nguyễn, Đức Tuần
Nguyễn, Thanh Điển
Mai, Quốc Vương
Mai, Quang Huy
Keywords: Điểm chạm
Cảm biến âm thanh
Hiệu thời gian đến
Thuật toán bình phương tối thiểu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 12 .- Tr.97-100
Abstract: Bài báo trình bày một phương pháp để xác định vị trí điểm chạm của đạn dựa trên việc sử dụng các cảm biến âm thanh và thuật toán hiệu thời gian đến. Trong bài báo có đề cập đến mô hình toán học biểu diễn thời gian bay của đạn từ vị trí bắn đến vị trí mà cảm biến âm thanh đo được trên đường đạn, dựa trên hiệu thời gian đến giữa các cảm biến và thuật toán bình phương tối thiểu ta sẽ xác định được vị trí điểm chạm của đạn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45069
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.