Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4514
Title: Lý thuyết trò chơi bất hợp tác với hai người chơi
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Trần, Huỳnh Mỹ Duyên
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các khái niệm và thuật toán cho lý thuyết trò chơi bất hợp tác (đề xuất bởi John von Neumann). Tác giả chủ yếu xem xét trường hợp đặc biệt với hai người chơi trong luận văn này.
Description: 104 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4514
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.