Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45154
Title: Nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: thông qua thực hiện tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội
Authors: Trần, Hoàng Hiểu
Lê, Thị Tuyết Vân
Keywords: Kinh tế thị trường
Định hướng XHCN
Thể chế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 32 .- Tr.14-17
Abstract: Lịch sử phát triển của nền kinh tế thị trường (KTTT) gắn liền với lịch sử của quá trình xử lý mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Mô hình thể chế KTTT ở mỗi quốc gia có sự khác nhau không chỉ ở quy mô của nhà nước, mà quan trọng hơn là mục tiêu, công cụ và cách thức can thiệp của nhà nước, cách thức thực hiện vai trò của nhà nước. Thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam là một vấn đề lý luận và thực tiễn phức tạp, đã trải qua một quá trình nhận thức. Việc xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với KTTT định hướng XHCN luôn là mối quan tâm hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45154
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.