Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45154
Nhan đề: Nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: thông qua thực hiện tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội
Tác giả: Trần, Hoàng Hiểu
Lê, Thị Tuyết Vân
Từ khoá: Kinh tế thị trường
Định hướng XHCN
Thể chế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 32 .- Tr.14-17
Tóm tắt: Lịch sử phát triển của nền kinh tế thị trường (KTTT) gắn liền với lịch sử của quá trình xử lý mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Mô hình thể chế KTTT ở mỗi quốc gia có sự khác nhau không chỉ ở quy mô của nhà nước, mà quan trọng hơn là mục tiêu, công cụ và cách thức can thiệp của nhà nước, cách thức thực hiện vai trò của nhà nước. Thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam là một vấn đề lý luận và thực tiễn phức tạp, đã trải qua một quá trình nhận thức. Việc xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với KTTT định hướng XHCN luôn là mối quan tâm hàng đầu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45154
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.