Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4516
Nhan đề: Tính đủ của hệ lượng giác các phép toán đối với chuỗi Fourier
Tác giả: Phùng, Kim Chức
Nguyễn, Hải Đăng
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hệ thống hóa và nêu các phép toán với chuỗi Fourier
Mô tả: 87 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4516
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.