Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45175
Title: Kết quả đạt được từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và một số giải pháp cho giai đoạn 2021-2025
Authors: Vũ, Ngọc Hưng
Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Chương trình mục tiêu quốc gia
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 32 .- Tr.25-28
Abstract: Với sự vào cuộc của toàn xã hội và hệ thống chính trị các cấp, sau 5 năm triển khai thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mục tiêu chính đã vượt yêu cầu Quốc hội đề ra và có những đóng góp quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Đây là tiền đề vững chắc để cả nước thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45175
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.