Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4520
Title: Sử dụng máy tính CaSIO để giải phương trình , bất phương trình Vô tỷ và Bất đẳng thức .
Authors: Lê, Hồng Đức
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về sử dụng máy tính CaSIO để giải phương trình , bất phương trình Vô tỷ và Bất đẳng thức .
Description: 102 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4520
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.