Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45205
Title: Xây dựng chính quyền đô thị thông minh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Đô thị thông minh
Xây dựng chính quyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 32 .- Tr.46-49
Abstract: Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, dự kiến đến năm 2050, khoảng 2/3 dân số toàn cầu sẽ sống tại các đô thị, từ đó tạo ra nhiều thách thức cho các thành phố lớn về các vấn đề như giao thông, y tế, ô nhiễm môi trường... Để giải bài toán này, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cần có tầm nhìn và chiến lược để xây dựng đô thị thông minh trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45205
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.