Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45219
Title: Hưng Yên tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Hà, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Chỉ thị số 05-CT/TW
Hưng Yên
Tư tưởng
Đạo đức
Phong cách Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 315 .- Tr.67-72
Abstract: Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp ủy đảng ở tỉnh Hưng Yên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả thiết thực, đáng khích lệ. Bài viết tập trung đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên trên cơ sở đó đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm tiếp tục củng cố và lan tỏa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Tỉnh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45219
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.