Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45233
Nhan đề: Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Từ khoá: Đảng Lao động Việt Nam
Giải phóng miền Nam
Xây dựng lực lượng cách mạng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 315 .- Tr.78-83
Tóm tắt: Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết năm 1973 đã làm thay đổi mạnh mẽ tương quan lực lượng trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đảng đã kịp thời có những điều chỉnh trong đường lối lãnh đạo cách mạng miền Nam, mà dấu ấn đậm nét là quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng, để tạo thế, tạo thời cơ - yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong phạm vi bài nghiên cứu. tác giả khái quát quá trình lãnh đạo xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng những năm 1973 - 1975, trên cơ sở đó, bước đầu đưa ra một số nhận xét đánh giá về vấn đề này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45233
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.