Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45262
Title: TÓM TẮT RÚT TRÍCH VĂN BẢN SỬ DỤNG MÔ HÌNH SEQUENCE-TO-SEQUENCE VỚI CƠ CHẾ ATTENTION VÀ MÔ HÌNH BERT
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Văn Dinh
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt văn bản là một chủ đề đang rất được quan tâm trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các tóm tắt văn bản là một phiên bản rút gọn hoặc cô đọng của văn bản gốc, nhưng vẫn giữ được ý chính của nó. Luận văn này nghiên cứu phương pháp tóm tắt trích xuất văn bản cho các bài báo sử dụng mô hình sequence-to-sequence với cơ chế attention, xây dựng nhúng từ bằng mô hình word2vec và BERT. Chúng tôi thử nghiệm trên bộ dữ liệu CNN / Daily Mail ở tiếng Anh và bộ dữ liệu bao gồm các bài báo được rút trích từ các trang báo mạng ở tiếng Việt. Độ chính xác của mô hình được đánh giá bằng chỉ số ROUGE. Chúng tôi sẽ nghiên cứu sự kết hợp của các mô hình khác nhau và điều chỉnh các thông số để nâng cao kết quả.
Description: 50 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45262
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.