Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45282
Title: Đánh giá khả năng sản xuất của gà lai CLV nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Authors: Phạm, Thùy Linh
Nguyễn, Quý Khiêm
Nguyễn, Trọng Thiện
Nguyễn, Khắc Thịnh
Đào, Thị Bích Loan
Lê, Xuân Sơn
Lê, Ngọc Tân
Nguyễn, Thị Tình
Trần, Thị Thu Hằng
Định, Đình Tứ
Keywords: Gà lai CLV
Khối lượng cơ thể
Ưu thế lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 90 .- Tr.13-21
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành tại trạm nghiên cứu gà Phổ Yên năm 2016. Sử dụng phương pháp lai kinh tế giữa giống gà trống Chọi với mái LV2, nhằm xác định đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lai CLV (bổ sung phương pháp nghiên cứu). Kết quả nuôi thịt đến 14 tuần tuổi: khối lượng cơ thể gà CLV đạt 2113,47g, ưu thế lai là 3,86%. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng gà CLV là 3,31kg, ưu thế lai là -2,19%. Tỷ lệ thân thịt của gà CLV là 70,78%, tỷ lệ thịt đùi 22,03%, tỷ lệ thịt lườm 19,13%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45282
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.