Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45295
Title: Đa hình di truyền gen MX1 và MX2 ở 15 giống lợn bản địa Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Ba
Trần, Thị Thu Thủy
Lê, Quang Nam
Nguyễn, Văn Hậu
Phạm, Doãn Lân
Keywords: Lợi bản địa
Đa hình di truyền
Gen Mx1
Mx2
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 90 .- Tr.59-66
Abstract: Mx là nhóm gen thuộc hệ miễn dịch có vai trò quan trọng giúp các động vật có vú chống lại nhiều virus ARN và AND, bao gồm cả HIV, sởi và cúm. Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá các đa hình di truyền của gen Mx1 và Mx2 ở 15 giống lợn bản địa Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện trên tổng số 750 cá thể (50 cá thể / giống) bằng cách sử dụng phương pháp PCR-LFLP. Sản phẩm phản ứng PCR của gen Mx1 và Mx2 được khuếch đại có kích thước lần lượt là 1133 và 214 bp. Các sản phẩm này sau đó được cắt bởi các enzyme giới hạn SnaB1 và XhoI tương ứng nhằm xác định tính đa hình kiểu gen. Kết quả cho thấy hai alen (A và B) và ba kiểu gen (AA, AB và BB) của gen Mx1 được xác định trên 15 giống lợi. Tần số alen A dao động từ 33,0% đến 98,4% và alen B từ 1,6% đến 67%. Tần số của alen A và B có sự thay đổi khác nhau giữa mười lăm giống lợn (P<0,05). Đối với gen Mx2, không có sự đa hình tại điểm cắt của enzyme giới hạn XhoI, chỉ có một kiểu gen duy nhất (AA) được xác định ở tất cả các mẫu của 15 giống lợn. Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy các giống lợn bản địa Việt Nam có tần số alen B của gen Mx1 và alen A của gen Mx2 liên quan đến tính kháng virus cao hơn so với ở giống lợn Châu Âu đã công bố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45295
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.