Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45316
Title: Nghiên cứu tính toán điện năng tiêu thụ của máy điều hòa không khí dân dụng theo phương pháp bin nhiệt độ trong điều kiện Việt Nam
Authors: Trịnh, Quốc Dũng
Nguyễn, Quang Hướng
Vũ, Tuấn Anh
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Điện năng tiêu thụ
Máy điều hòa không khí
Phương pháp bin nhiệt độ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Nhiệt;Số 144 .- Tr.9-14
Abstract: Bài báo trình bày tính toán điện năng tiêu thụ của các máy điều hòa không khí dân dụng trong điều kiện Việt Nam theo phương pháp bin nhiệt độ, với phân bố nhiệt độ ngoài trời tham chiếu lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam. Các số liệu của 24 loại máy điều hòa không biến tần (non-inverter), và 24 loại máy điều hòa biến tần (inverter) được sử dụng cho tính toán này. Kết quả tính toán đã chỉ ra điện năng tiêu thụ trong năm của các máy điều hòa biến tần (non-inverter), và sự khác biệt này là tương đối nhất quán với các hang sản xuất điều hòa thông dụng trên thị trường Việt Nam. Ngoài ra, các tính toán cũng chỉ rõ ảnh hưởng sơ bộ của điều kiện khí hậu tới tiêu thụ năng lượng của máy điều hòa theo từng mùa làm việc. Kết quả ban đầu của nghiên cứu này là tiền đề cho những nghiên cứu chi tiết hơn về hiệu suất năng lượng theo mùa (CSPF), tiêu thụ năng lượng và đánh giá mức độ phát thải khí nhà kính (GHG) của các dạng máy điều hòa không khí trong các tòa nhà tại các tỉnh/thành phố của Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45316
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.