Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45343
Nhan đề: Hai lời điều trần năm Tân Sửu được vua chấp thuận
Tác giả: Thạch, Thiết Hà
Từ khoá: Lời điều trần
Tân Sửu
Vua
Chấp thuận
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.93-95
Tóm tắt: Việc Vua Thiệu Trị chấp thuận hai điều trên đây của các quan Khoa đạo Lưu Quỹ và Ngô Bỉnh Đức có lẽ vì ông cho rằng, đó là hai điều trọng yếu trong công việc và trong đạo làm vua, trong hàng loạt các công việc khác, như thực hành tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí, ban hành các chủ trương chính sách cho phù hợp với tình hình đất nước và với lòng dân, tuyển chọn và sử dụng quan lại có tài năng, trách nhiệm, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường hiệu lực của pháp luật, mở rộng quyền tự do ngôn luận v.v... . Điều này cho thấy, Thiệu Trị là người cầu thị, biết lắng nghe ý kiến của quần thần khi vừa mới lên ngôi, không phải là để “lấy lòng” quần thần.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45343
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.