Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45482
Title: Quảng Ninh - tầm nhìn và khát vọng
Authors: An Bình
Keywords: Quảng Ninh
Tầm nhìn
Khát vọng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.45-47
Abstract: Năm 2020, cùng với những kết quả đáng mừng của cả nước, Quảng Ninh được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở với phương châm năm 2020, cùng với những kết quả đáng mừng của cả nước, Quảng Ninh được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa “Dân tin, Đảng cử”; phát huy hiệu quả, hiệu lực bộ máy chính trị tinh gọn...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45482
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.