Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45492
Title: Gửi trọn niềm tin
Authors: Tạp chí Kiểm tra
Keywords: Gửi trọn niềm tin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.04
Abstract: Năm 2021 - năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cưong - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết XII; đánh giá kết quả 35 năm công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026... Vì vậy, đây là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45492
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
371.45 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.